dcsimg
證券持有人享有的權益(股息及其他)

日期 : 02/12/2022

下表列出上市發行人就有關股息、現金紅利、紅股、紅利認股權證、以實物方式
分派、供股、向現有股東發售證券及保證/優先享有權利事項所作公佈的撮要資
料。本清單未必盡列所有權益事項,並僅供參考。 閣下應隨時留意上市發行人
不時刊登載有關權益分派事項的詳盡資料(包括條款及條件)的公告及/或公司
通訊。如欲搜尋上市發行人發出的公告及公司通訊,請使用以下網址:
https://www.hkexnews.hk/index_c.htm

備註:在第一個截止過戶日後或在權益分派事項已登載超過一年或以上而沒有更
新進展時,有關資料將被移除。

(*) 適用於在下一個星期(截至2022年12月9日)內開始截止過戶的公司

 證券簡稱
(證券代號)
內容除淨日截止過戶日期
----------------------------------------------------------------------
 亞洲實業集團
(1737)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 優越集團控股
(1841)
中期息 $0.025
(年度:31/3/2023)
09/1213/12/2022 - 15/12/2022
 安保工程控股
(1627)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 高陞集團控股
(1283)
中期息 $0.016
(年度:31/3/2023)
12/1214/12/2022 - 16/12/2022
 信銘生命科技
(474)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 俊裕地基
(1757)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 錢唐控股
(1466)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 ALCO HOLDINGS
(328)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 阿里健康
(241)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 阿里影業
(1060)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 亞倫國際
(684)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 阿爾法企業
(948)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*雋泰控股
(630)
供股:每1股供1股,每股供 $0.1
(參閱11/10/2022, 03/11/2022,
10/11/2022及01/12/2022
的公告及10/11/2022的通函)
05/1207/12/2022 - 13/12/2022
 東匯香港35
(3012)
末期分派 $0.30
(參閱18/11/2022的公告)
02/12記錄日期:
05/12/2022
 東匯香港35-R
(83012)
末期分派0.30港元
(參閱18/11/2022的公告)
02/12記錄日期:
05/12/2022
 安賢園中國
(922)
中期息 $0.005
(年度:31/3/2023)
08/1212/12/2022
 亞積邦租賃
(1496)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 亞太資源
(1104)
末期息 $0.10
(年度:30/6/2022)
(參閱27/09/2022的公告)
30/0101/02/2023 - 03/02/2023
 APOLLO出行
(860)
無中期息
(截至30/09/2022止12個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 瑞爾集團
(6639)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 裕承科金
(279)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 雅天妮集團
(789)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 亞洲聯合基建控股
(711)
中期息 $0.0067
(年度:31/3/2023)
15/1219/12/2022 - 21/12/2022
 匯漢控股
(214)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 亞洲資源
(899)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 泛海集團
(129)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 泛海酒店
(292)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 凱聯國際酒店
(105)
中期息 $0.11
(年度:31/3/2023)
12/1214/12/2022 - 16/12/2022
 澳至尊
(2031)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 奧克斯國際
(2080)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 AV CONCEPT HOLD
(595)
中期息 $0.01
(年度:31/3/2023)
13/1215/12/2022 - 16/12/2022
 賓仕國際
(1705)
中期息 $0.025
(年度:31/3/2023)
08/1212/12/2022 - 14/12/2022
*百本醫護
(2293)
末期息 $0.05
(年度:30/6/2022)
02/1206/12/2022 - 08/12/2022
 包浩斯國際
(483)
中期息 $0.03
(年度:31/3/2023)
14/1216/12/2022 - 21/12/2022
 優品360
(2360)
中期息 $0.08
(年度:31/3/2023)
08/1212/12/2022 - 14/12/2022
*精英匯集團
(1775)
無末期息
(年度:31/07/2022)
09/12/2022 - 14/12/2022
(為股東週年大會)
 藍河控股
(498)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 保集健康
(1246)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 博駿教育
(1758)
無末期息
(年度:31/08/2021)
10/02/2023 - 16/02/2023
(為股東週年大會)
 無中期息
(年度:31/08/2022)
無截止過戶日期
 無末期息
(年度:31/08/2022)
10/02/2023 - 16/02/2023
(為股東週年大會)
 波司登
(3998)
中期息0.045港元
(約相等於人民幣0.0413元)
(年度:31/3/2023)
13/1215/12/2022 - 19/12/2022
 耀才證券金融
(1428)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國富強金融
(290)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國高精密
(591)
無末期息
(年度:30/6/2022)
12/12/2022 - 16/12/2022
(為股東週年大會)
 中國海外諾信
(464)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國職業教育
(1756)
無末期息
(年度:31/08/2022)
無截止過戶日期
 中國天化工
(362)
供股:每2股經調整股份供5股,
每股供 $0.2
(參閱18/10/2022,
10/11/2022及
21/11/2022的公告及
21/11/2022的通函)
19/1221/12/2022 - 29/12/2022
 建發新勝
(731)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 華夏文化科技
(1566)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 大家樂集團
(341)
中期息 $0.1
(年度:31/3/2023)
12/1214/12/2022
 佳寧娜
(126)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 木薯資源
(841)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 信能低碳
(145)
供股:每2股供1股,每股供 $0.10
(參閱28/11/2022的公告)
09/1213/12/2022 - 19/12/2022
 世紀娛樂國際
(959)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 世紀集團國際
(2113)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國環保能源
(986)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國投融資
(1226)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 超大現代
(682)
無股息
(年度:30/6/2022)
13/12/2022 - 16/12/2022
(為股東週年大會)
 震雄集團
(57)
中期息 $0.045
(年度:31/3/2023)
13/1215/12/2022 - 16/12/2022
 辰林教育
(1593)
無末期息
(年度:31/08/2022)
20/01/2023 - 30/01/2023
(為股東週年大會)
 承輝國際
(1094)
供股:每8股供5股,每股供 $0.63
(參閱18/10/2022, 08/11/2022,
29/11/2022及30/11/2022的公告
及30/11/2022的通函)
22/1228/12/2022 - 04/01/2023
 無股息
(截至30/09/2022止6個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 CHEVALIER INT'L
(25)
中期息 $0.10
(年度:31/3/2023)
12/1214/12/2022 - 15/12/2022
 智勤控股
(9913)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國寶力科技
(164)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 國華
(370)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國春來
(1969)
末期息人民幣0.1元
(相當於0.1095港元)
(年度:31/08/2022)
(參閱25/11/2022的公告)
08/0210/02/2023 - 14/02/2023
*中國動向
(3818)
中期特別股息人民幣0.0117元
(相當於0.0127港元)
(年度:31/3/2023)
07/1209/12/2022 - 13/12/2022
 中教控股
(839)
末期息人民幣0.3357元
(相當於0.3663港元)
(可以股代息)
(年度:31/08/2022)
15/0217/02/2023 - 22/02/2023
 中國燃氣
(384)
中期息 $0.10
(年度:31/3/2023)
05/0109/01/2023 - 11/01/2023
 中國衛生集團
(673)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國投資開發
(204)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國科培
(1890)
末期息 $0.06
(年度:31/08/2022)
04/0808/08/2023 - 11/08/2023
 中國天然氣
(931)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中華汽車
(26)
末期息 $0.10
17/0119/01/2023 - 20/01/2023
 特別股息 $1.70
(年度:30/6/2022)
17/0119/01/2023 - 20/01/2023
 中國置業投資
(736)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國唐商
(674)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國水務
(855)
中期息 $0.16
(年度:31/3/2023)
16/0220/02/2023 - 22/02/2023
 中港照相
(1123)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國華星
(485)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 華南城
(1668)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 正利控股
(3728)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 普匯中金國際
(997)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 建業實業
(216)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 周大福
(1929)
中期息 $0.22
(年度:31/3/2023)
08/1212/12/2022
 莊士中國
(298)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 莊士機構國際
(367)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中金公司
(3908)
供股:每10股供3股
(詳情將會公布)
(參閱13/09/2022, 29/09/2022,
30/09/2022及24/10/2022的公告
及30/09/2022的通函)
將會公布
 中金優選一百
(3093)
分派及進一步分派(如有)
(參閱25/11/2022的公告)
記錄日期:03/03/2023
辦公時間結束
 中金優選一百-R
(83093)
分派及進一步分派(如有)
(參閱25/11/2022的公告)
記錄日期:03/03/2023
辦公時間結束
 中信銀行
(998)
供股:每10股供不超過3股
(詳情將會公布)
(參閱29/04/2022及27/10/2022
的公告)
將會公布
 清晰醫療
(1406)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*中電控股
(2)
第三期中期息 $0.63
(年度:31/12/2022)
02/1206/12/2022
 中國國家文化產業
(745)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 沿海家園
(1124)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 錦勝集團(控股)
(794)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*恆和集團
(513)
末期息 $0.02
(年度:30/6/2022)
07/1209/12/2022 - 13/12/2022
 港通控股
(32)
第三季中期股息 $0.06
(年度:31/12/2022)
13/1215/12/2022 - 19/12/2022
 易緯集團
(3893)
無股息
(年度:30/6/2022)
13/12/2022 - 16/12/2022
(為股東週年大會)
 皇冠環球集團
(727)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 資本策略地產
(497)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中譽集團
(985)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 文化傳信
(343)
無股息
(截至30/09/2022止6個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 浙商銀行
(2016)
供股:每10股供3股
(詳情將會公布)
(參閱28/10/2021, 03/11/2021,
23/11/2021, 14/03/2022,
27/04/2022, 06/06/2022,
14/10/2022及01/11/2022
的公告及03/11/2021及
01/11/2022的通函)
將會公布
 大昌微綫集團
(567)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 迪臣發展國際
(262)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 迪生創建
(113)
中期息 $0.08
(年度:31/3/2023)
03/0105/01/2023 - 06/01/2023
 鼎億集團投資
(508)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 德林控股
(1709)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 域能控股
(442)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 DYNAM JAPAN
(6889)
中期息2.50日圓 (0.1393港元)
(可選擇以日圓或港元收取
股息)
(年度:31/3/2023)
(參閱24/11/2022的公告)
12/12記錄日期:13/12/2022
辦公時間結束
 達力集團
(29)
末期息 $0.005
(年度:30/6/2022)
16/1220/12/2022 - 23/12/2022
 能源及能量環球
(1142)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 易大宗
(1733)
中期息 $0.061
(年度:31/12/2022)
(參閱21/09/2022的公告)
03/0105/01/2023 - 10/01/2023
 易居企業控股
(2048)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 怡邦行控股
(599)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*鷹美
(2368)
中期息 $0.3
(年度:31/3/2023)
05/1207/12/2022 - 09/12/2022
 永義國際
(1218)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 醫思健康
(2138)
中期息 $0.058
(年度:31/3/2023)
28/1230/12/2022 - 06/01/2023
 中滙集團
(382)
末期息 $0.096
(以股代息)
02/0206/02/2023 - 07/02/2023
 特別末期息$0.016
(年度:31/08/2022)
02/0206/02/2023 - 07/02/2023
 高雅光學
(907)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 易生活控股
(223)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 高山企業
(616)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 英皇國際
(163)
中期息 $0.005
(年度:31/3/2023)
08/1212/12/2022 - 13/12/2022
 能源國際投資
(353)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 企展控股
(1808)
供股:每2股供3股,每股供 $0.85
(參閱29/11/2022的公告)
02/0206/02/2023 - 10/02/2023
 EPRINT集團
(1884)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 EPS創健科技
(3860)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 科軒動力控股
(476)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 潤中國際控股
(202)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 精優藥業
(858)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 大快活集團
(52)
中期息 $0.18
(年度:31/3/2023)
12/1214/12/2022 - 16/12/2022
 富邦滬深港高股息
(3190)
12月份季度股息
(詳情將會公布)
(參閱28/11/2022的公告)
08/12記錄日期:
09/12/2022
 遠東發展
(35)
中期息 $0.04
(以股代息,可選擇現金)
(年度:31/3/2023)
28/1230/12/2022 - 04/01/2023
 遠東酒店實業
(37)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 四洲集團
(374)
中期息 $0.03
(年度:31/3/2023)
13/1215/12/2022 - 19/12/2022
 科利實業控股
(1455)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 富石金融
(2263)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*富士高實業
(927)
中期息 $0.020
(年度:31/3/2023)
07/1209/12/2022 - 13/12/2022
 富臨集團控股
(1443)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 環科國際
(657)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 德益控股
(9900)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 GC CONSTRUCTION
(1489)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 結好控股
(64)
中期息 $0.005
(年度:31/3/2023)
13/1215/12/2022 - 16/12/2022
 結好金融
(1469)
中期息 $0.03
(年度:31/3/2023)
13/1215/12/2022 - 16/12/2022
 金源米業
(677)
中期息 $0.012
(年度:31/3/2023)
(參閱30/11/2022的公告)
12/1214/12/2022 - 19/12/2022
 金石資本集團
(1160)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 雄岸科技
(1647)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 榮豐億控股
(3683)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 綠色經濟
(1315)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 海底撈
(6862)
以實物方式分派特海國際控股
有限公司股份作特別股息
(詳情將會公布)
(參閱29/07/2022及
22/08/2022的公告及
29/07/2022的通函)
將會公布
 恒益控股
(1894)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 昊天國際建投
(1341)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 HERALD HOLD
(114)
中期息 $0.03
(年度:31/3/2023)
30/1204/01/2023 - 05/01/2023
 衍生集團
(6893)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 香港潮商集團
(2322)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 香港小輪(集團)
(50)
特別股息 $1
(年度:31/12/2022)
將會公布
 香港信貸
(1273)
中期息 $0.013
(年度:31/3/2023)
30/1204/01/2023 - 06/01/2023
 香港食品投資
(60)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 滬港聯合
(1001)
中期息 $0.01
(年度:31/3/2023)
09/1213/12/2022 - 14/12/2022
 香港寬頻
(1310)
末期息 $0.20
(年度:31/8/2022)
21/1223/12/2022 - 29/12/2022
 香港通訊國際控股
(248)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*經濟日報集團
(423)
中期息 $0.03
(年度:31/3/2023)
05/1207/12/2022 - 09/12/2022
 漢國置業
(160)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 本間高爾夫
(6858)
中期息1.5日圓
(年度:31/3/2023)
12/1214/12/2022
 希望教育
(1765)
無末期息
(年度:31/08/2022)
無截止過戶日期
 杭品生活科技
(1682)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 華音國際控股
(989)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 華邦科技
(3638)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 華盛國際控股
(1323)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*盈健醫療
(1419)
末期息 $0.30
(年度:30/6/2022)
06/1208/12/2022 - 09/12/2022
 HYPEBEAST
(150)
紅股:每1股送0.0223310044股
(可能調整)
(參閱12/08/2022及11/11/2022
的公告)
將會公布
 國際商業結算
(147)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 艾伯科技
(2708)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 揚科集團
(1460)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 現恆建築
(1500)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 領航醫藥生物科技
(399)
無股息
(截至30/09/2022止6個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*昇柏控股
(2340)
特別股息 $0.20
(參閱23/11/2022的公告)
06/1208/12/2022 - 12/12/2022
 德祥地產
(199)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 綜合環保集團
(923)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 國際永勝集團
(6663)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 雅各臣科研製藥
(2633)
中期息 $0.028
(年度:31/3/2023)
08/1212/12/2022 - 13/12/2022
 健倍苗苗
(2161)
中期息 $0.005
(年度:31/3/2023)
08/1212/12/2022 - 13/12/2022
 莊臣控股
(1955)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 劍虹集團控股
(1557)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*嘉利國際
(1050)
中期息 $0.04
(年度:31/3/2023)
06/1208/12/2022 - 09/12/2022
*建滔積層板
(1888)
中期息 $0.15
(年度:31/12/2022)
06/1208/12/2022 - 09/12/2022
 KFM金德
(3816)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 建成控股
(1630)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 建溢集團
(638)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 景福集團
(280)
中期息 $0.004
(年度:31/3/2023)
08/1212/12/2022
*建滔集團
(148)
中期息 $0.30
(年度:31/12/2022)
06/1208/12/2022 - 09/12/2022
 京基金融國際
(1468)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 信星集團
(1170)
中期息 $0.018
12/0116/01/2023 - 18/01/2023
 特別中期息 $0.005
(年度:31/3/2023)
12/0116/01/2023 - 18/01/2023
 嘉藝控股
(1025)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 九龍建業
(34)
中期息 $0.26
(年度:31/12/2022)
16/1220/12/2022 - 21/12/2022
 應力控股
(2663)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 均安控股
(1559)
無股息
(截至30/09/2022止6個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 廣聯工程控股
(1413)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 冠忠巴士集團
(306)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 L'OCCITANE
(973)
無分派
(截至30/09/2022止6個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 譽燊豐控股
(2132)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 立德教育
(1449)
無末期息
(年度:31/08/2022)
21/02/2023 - 24/02/2023
(為股東週年大會)
 LFG 投資控股
(3938)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 LHN
(1730)
末期息0.01新加坡元
(相當於0.0567港元)
(年度:30/9/2022)
06/0208/02/2023 - 09/02/2023
 蓮和醫療
(928)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 凌銳控股
(784)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 利時集團控股
(526)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 力勁科技
(558)
中期息 $0.04
(年度:31/3/2023)
19/1221/12/2022 - 23/12/2022
 智中國際
(6063)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 六福集團
(590)
中期息 $0.55
(年度:31/3/2023)
09/1213/12/2022
 瑩嵐集團
(1162)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 融太集團
(1172)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 美捷控股
(1389)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 萬景控股
(2193)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 民生國際
(938)
無股息
(截至30/09/2022止6個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 世界華文媒體
(685)
無股息
(截至30/09/2022止6個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 羚邦集團
(2230)
中期息 $0.007
(年度:31/3/2023)
15/1219/12/2022 - 21/12/2022
 美亞娛樂資訊
(391)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 茂盛控股
(22)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 美高域
(1985)
中期息 $0.045
(年度:31/3/2023)
16/1220/12/2022
 進階發展
(1667)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 卓珈控股
(1827)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 萬保剛集團
(1213)
中期息 $0.005
(年度:31/3/2023)
08/1212/12/2022 - 14/12/2022
 現代健康科技
(919)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 MOG HOLDINGS
(1942)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 慕詩國際
(130)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*蒙古能源
(276)
無末期息
(年度:31/3/2022)
07/12/2022 - 12/12/2022
(為股東週年大會)
 無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 MOS HOUSE
(1653)
無股息
(截至30/09/2022止6個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 毛記葵涌
(1716)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 民商創科
(1632)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*南旋控股
(1982)
中期息 $0.051
(年度:31/3/2023)
07/1209/12/2022 - 13/12/2022
 NATIONAL ELEC H
(213)
中期息 $0.005
(年度:31/3/2023)
13/1215/12/2022 - 16/12/2022
 玖龍紙業
(2689)
末期息人民幣0.02元
(約相等於0.022港元)
(年度:30/6/2022)
(參閱26/10/2022及28/10/2022
的公告及28/10/2022的通函)
09/1213/12/2022 - 16/12/2022
 創業集團控股
(2221)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 新高教集團
(2001)
末期息人民幣0.093元
(0.10185港元)
(年度:31/08/2022)
01/0303/03/2023 - 07/03/2023
 新耀萊
(970)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 敏捷控股
(186)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 NIRAKU
(1245)
中期息0.17日圓
(0.009港元)
(年度:31/3/2023)
(參閱25/11/2022的公告)
08/12記錄日期:09/12/2022
辦公時間結束
 新源萬恒控股
(2326)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 網易-S
(9999)
季度股利0.0870美元
(截至2022年第三季)
(年度:31/12/2022)
01/12記錄日期:02/12/2022
辦公時間結束
*靄華押業信貸
(1319)
中期息 $0.0092
(年度:28/2/2023)
02/1206/12/2022 - 08/12/2022
 歐科雲鏈
(1499)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 萬華媒體
(426)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 元力控股
(1933)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*東方企控集團
(18)
中期息 $0.03
06/1208/12/2022 - 09/12/2022
 特別股息 $0.02
(年度:31/3/2023)
06/1208/12/2022 - 09/12/2022
 東方表行集團
(398)
中期息 $0.078
29/1203/01/2023 - 04/01/2023
 特別股息 $0.235
(年度:31/3/2023)
29/1203/01/2023 - 04/01/2023
*互太紡織
(1382)
中期息 $0.15
(年度:31/3/2023)
07/1209/12/2022 - 13/12/2022
 首灃控股
(1703)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 PALADIN
(495)
無末期息
(年度:30/6/2022)
15/12/2022 - 20/12/2022
(為股東週年大會)
*完美醫療
(1830)
中期息 $0.13
(年度:31/3/2023)
06/1208/12/2022 - 12/12/2022
 松齡護老集團
(1989)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 普達特科技
(650)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 進昇集團控股
(1581)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 保德國際發展
(372)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 滉達富控股
(1348)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 維珍妮
(2199)
中期息 $0.085
(年度:31/3/2023)
12/1214/12/2022 - 15/12/2022
 信保環球控股
(723)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 裕田中國
(313)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 融眾金融
(3963)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 御佳控股
(3789)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 宏基資本
(2288)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 漢港控股
(1663)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 安全貨倉
(237)
中期息 $0.02
(年度:31/3/2023)
14/1216/12/2022 - 21/12/2022
 三和建築集團
(3822)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 生興控股
(1472)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 順興集團控股
(1637)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 山水水泥
(691)
末期息民幣0.256元
(年度:31/12/2021)
(參閱27/05/2022的公告)
將會公布
 汛和集團
(1591)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 順騰國際控股
(932)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 銀濤控股
(1943)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 SINCEREWATCH HK
(444)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 天任集團
(1429)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 快餐帝國
(1843)
中期息0.00133新加坡元
(相當於0.00758港元)
(年度:31/3/2023)
13/1215/12/2022 - 16/12/2022
 陽光能源
(757)
特別股息 $0.07
(參閱28/10/2022及
21/11/2022的公告及21/11/2022
的通函)
將會公布
 星光集團
(403)
中期息 $0.01
(年度:31/3/2023)
06/0110/01/2023 - 13/01/2023
 標準發展集團
(1867)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 STERLING GP
(1825)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 STYLAND HOLD
(211)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 勝龍國際
(1182)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 信佳國際
(912)
中期息 $0.05
(年度:31/3/2023)
12/1214/12/2022
*森美控股
(756)
無末期息
(年度:30/6/2022)
06/12/2022 - 09/12/2022
(為股東週年大會)
 新興光學
(125)
無中期息
無截止過戶日期
 中期特別股息$0.015
(年度:31/3/2023)
16/1220/12/2022 - 28/12/2022
 TAI CHEUNG HOLD
(88)
中期息 $0.12
(年度:31/3/2023)
13/1215/12/2022 - 19/12/2022
 TAI PING CARPET
(146)
末期息 $0.06
(年度:30/6/2022)
13/1215/12/2022 - 19/12/2022
*德利機械
(2102)
末期息 $0.01
(年度:31/07/2022)
01/1205/12/2022 - 07/12/2022
 達豐設備
(2153)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 壇金礦業
(621)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 電訊數碼控股
(6033)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 騰訊控股
(700)
以實物方式分派特別中期股息:
每持有10股股份
可獲分派1股美團B類普通股
(參閱16/11/2022的公告)
05/0109/01/2023 - 10/01/2023
 太興置業
(277)
中期息 $0.005
(年度:31/3/2023)
13/1215/12/2022 - 19/12/2022
 德永佳集團
(321)
中期息 $0.1
(年度:31/3/2023)
08/1212/12/2022 - 14/12/2022
 天德地產
(266)
中期息 $0.04
(年度:31/3/2023)
12/1214/12/2022 - 16/12/2022
 天大藥業
(455)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 天立國際控股
(1773)
末期息人民幣0.0229元
(相當於0.0249港元)
(年度:31/08/2022)
04/0106/01/2023 - 10/01/2023
 匯聚科技
(1729)
中期息 $0.005
(年度:31/3/2023)
12/1214/12/2022 - 16/12/2022
 東京中央拍賣
(1939)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 專業旅運
(1235)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 卓航控股
(1865)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 電訊首科
(3997)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*津上機床中國
(1651)
中期息 $0.4
(年度:31/3/2023)
02/1206/12/2022 - 08/12/2022
 翠華控股
(1314)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 同得仕(集團)
(518)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 開明投資
(768)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*聯合醫務
(722)
末期息 $0.03
(可以股代息)
(年度:30/6/2022)
06/1208/12/2022 - 09/12/2022
*大健康國際
(2211)
無末期息
(年度:30/6/2022)
07/12/2022 - 12/12/2022
(為股東週年大會)
 知行集團控股
(1539)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 UTS MARKETING
(6113)
特別股息 $0.045
(參閱15/11/2022的公告)
05/12記錄日期:06/12/2022
下午四時三十分
 域高國際控股
(1621)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 VICON HOLDINGS
(3878)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 成實外教育
(1565)
無末期息
(年度:31/08/2022)
21/02/2023 - 24/02/2023
(為股東週年大會)
*VITASOY INT'L
(345)
中期息 $0.013
(年度:31/3/2023)
02/1206/12/2022
*VTECH HOLDINGS
(303)
中期息0.17美元
(年度:31/3/2023)
02/1206/12/2022
 華廈置業
(278)
中期息 $0.11
(年度:31/3/2023)
23/1229/12/2022 - 06/01/2023
 華和控股
(9938)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 華新手袋國際控股
(2683)
中期息 $0.01
(年度:31/3/2023)
22/1228/12/2022 - 30/12/2022
 偉俊集團控股
(1013)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 位元堂
(897)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 宏基集團控股
(1718)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 WANG ON GROUP
(1222)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國旺旺
(151)
中期息0.0114美元
(相當於0.0891港元)
(年度:31/3/2023)
12/1214/12/2022 - 16/12/2022
 華科資本
(1140)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 偉工控股
(1793)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 永發置業
(287)
中期息 $0.02
(年度:31/3/2023)
14/1216/12/2022 - 20/12/2022
 榮智控股
(6080)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 光正教育
(6068)
無末期息
(年度:31/08/2022)
無截止過戶日期
 皓天財經集團
(1260)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*環宇物流(亞洲)
(6083)
特別股息 $0.03
07/1209/12/2022 - 13/12/2022
 新華通訊頻媒
(309)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 長江製衣
(294)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 有利集團
(406)
中期息 $0.025
(年度:31/3/2023)
19/1221/12/2022 - 23/12/2022
 義合控股
(1662)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 億都(國際控股)
(259)
無中期息
無截止過戶日期
 特別股息 $0.2
(年度:31/3/2023)
08/1212/12/2022 - 13/12/2022
 YGM TRADING
(375)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 醫渡科技
(2158)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 元亨燃氣
(332)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 潤利海事
(2682)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 兆邦基地產
(1660)
無中期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 志道國際
(1220)
無股息
(截至30/09/2022止6個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*眾安集團
(672)
優先發售:按保證配額
認購眾安智慧生活服務
有限公司股份
(詳情將會公布)
(參閱22/11/2022的公告)
05/1207/12/2022 - 08/12/2022