dcsimg
證券持有人享有的權益(股息及其他)

日期 : 15/08/2022

下表列出上市發行人就有關股息、現金紅利、紅股、紅利認股權證、以實物方式
分派、供股、向現有股東發售證券及保證/優先享有權利事項所作公佈的撮要資
料。本清單未必盡列所有權益事項,並僅供參考。 閣下應隨時留意上市發行人
不時刊登載有關權益分派事項的詳盡資料(包括條款及條件)的公告及/或公司
通訊。如欲搜尋上市發行人發出的公告及公司通訊,請使用以下網址:
https://www.hkexnews.hk/index_c.htm

備註:在第一個截止過戶日後或在權益分派事項已登載超過一年或以上而沒有更
新進展時,有關資料將被移除。

(*) 適用於在下一個星期(截至2022年8月26日)內開始截止過戶的公司

 證券簡稱
(證券代號)
內容除淨日截止過戶日期
----------------------------------------------------------------------
*亞洲速運
(8620)
無末期息
(年度:31/3/2022)
17/08/2022 - 22/08/2022
(為股東週年大會)
 無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 沛然環保
(8320)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 艾碩控股
(8341)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 亞博科技控股
(8279)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 利駿集團香港
(8360)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 浩德控股
(8149)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 寶積資本
(8168)
無股息
(截至30/06/2022止9個月)
(年度:30/9/2022)
無截止過戶日期
 佰悅集團
(8545)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 亞洲雜貨
(8413)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 亞洲先鋒娛樂
(8400)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 亞太金融投資
(8193)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 ATLINKS
(8043)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 奧栢中國
(8148)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 AV策劃推廣
(8419)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 百應控股
(8525)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 寶申控股
(8151)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 太平洋酒吧
(8432)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 北大青鳥環宇
(8095)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 永聯豐控股
(8617)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 比高集團
(8220)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 濱海泰達物流
(8348)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 中生北控生物科技
(8247)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 寶燵控股
(8601)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 春能控股
(8430)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 首都金融控股
(8239)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 朗華國際集團
(8026)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 國茂控股
(8428)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 長城微光
(8286)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 中國數字視頻
(8280)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 百能國際能源
(8132)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國生物科技服務
(8037)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 國農金融投資
(8120)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 長安仁恒
(8139)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 華夏能源控股
(8009)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 CHI HO DEV
(8423)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國基礎能源
(8117)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 中國三三傳媒
(8087)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 神州數字
(8255)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 中國煤層氣
(8270)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 中國農業生態
(8166)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 中國宏光
(8646)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 中國信息科技
(8178)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 中國海洋發展
(8047)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國口腔產業
(8406)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 中國蜀塔
(8623)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 中國支付通
(8325)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國天億福
(8196)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 中國有贊
(8083)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 創輝珠寶
(8537)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國恒有源集團
(8128)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 訊智海
(8051)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 昌利控股
(8098)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 CLASSIFIED GP
(8232)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 COOL LINK
(8491)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 基石金融
(8112)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 基石科技控股
(8391)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 中國再生醫學
(8158)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 中國科技產業集團
(8111)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 新華聯合投資
(8159)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
*大地教育
(8417)
無末期息
(年度:31/3/2022)
16/08/2022 - 19/08/2022
(為股東週年大會)
 無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 大地國際集團
(8130)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 大豐港
(8310)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 直通電訊
(8337)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 衍匯亞洲
(8210)
無末期息
(年度:31/3/2022)
05/09/2022 - 08/09/2022
(為股東週年大會)
 天平道合
(8403)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 壹照明
(8222)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*易還財務投資
(8079)
供股:每2股供1股,每股供 $0.12
(參閱10/08/2022的公告)
18/0822/08/2022 - 26/08/2022
 無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 電子交易集團
(8036)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 毅高國際控股
(8218)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 钜京控股
(8450)
無股息
(截至30/06/2022止9個月)
(年度:30/9/2022)
無截止過戶日期
 俊盟國際
(8062)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 永續農業
(8609)
無末期息
(年度:31/3/2022)
09/09/2022 - 15/09/2022
(為股東週年大會)
 永耀集團控股
(8022)
供股:每1股合併股份供5股
(詳情將會公布)
(參閱10/09/2020的公告)
將會公布
 思博系統
(8319)
末期息 $0.0077
(年度:31/3/2022)
21/0923/09/2022 - 27/09/2022
 無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 F8企業
(8347)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 亮晴控股
(8603)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 法諾集團
(8153)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 財華社集團
(8317)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 匯財金融投資
(8018)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 匯聯金融服務
(8030)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 飛霓控股
(8480)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 富銀融資股份
(8452)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 G‧A‧控股
(8126)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 智傲控股
(8282)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 環球數碼創意
(8271)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 靖洋集團
(8257)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 智易控股
(8100)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 金威醫療
(8143)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 國聯通信
(8060)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 環球大通集團
(8063)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 環球戰略集團
(8007)
無股息
(截至30/06/2022止9個月)
(年度:30/9/2022)
無截止過戶日期
 朝威控股
(8059)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 駿傑集團控股
(8188)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 GOLDWAY EDU
(8160)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 裕程物流
(8489)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 怡園酒業
(8146)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 廣駿集團控股
(8516)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 世大控股
(8003)
無季度股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 長城匯理
(8315)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 GT STEEL GROUP
(8402)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 古兜控股
(8308)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 矽鑫集團
(8349)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 超凡網絡
(8121)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 恒智控股
(8405)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 恆泰裕集團
(8081)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 恆偉集團控股
(8219)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 皓文控股
(8019)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 客思控股
(8173)
無末期息
(年度:31/3/2022)
09/09/2022 - 15/09/2022
(為股東週年大會)
 無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 洪橋集團
(8137)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 鴻偉亞洲
(8191)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 華康生物醫學
(8622)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 愛世紀集團
(8507)
無末期息
(年度:31/3/2022)
13/09/2022 - 16/09/2022
(為股東週年大會)
 無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 天泓文創
(8500)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 帝國金融集團
(8029)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 英馬斯集團
(8136)
末期息 $0.004
(年度:31/3/2022)
29/0831/08/2022 - 05/09/2022
 無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 靛藍星
(8373)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 ITE HOLDINGS
(8092)
末期息 $0.006
(年度:31/3/2022)
26/0830/08/2022 - 01/09/2022
 駿高控股
(8035)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 佳民集團
(8519)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 交大慧穀
(8205)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 吉林長龍藥業
(8049)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 積木集團
(8187)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 聚利寶控股
(8527)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 金泰豐國際控股
(8479)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 千盛集團控股
(8475)
供股:每1股合併股份供2股,
每股供 $0.57
(參閱18/05/2022,
23/05/2022, 09/06/2022,
05/07/2022及29/07/2022
的公告)
19/0921/09/2022 - 27/09/2022
 凱順控股
(8203)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 僑洋國際控股
(8070)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 倢冠控股
(8606)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 金慧科技
(8295)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 樹熊金融集團
(8226)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 高奧士國際
(8042)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 吉輝控股
(8027)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 鄺文記
(8023)
末期息 $0.005
(年度:31/3/2022)
02/0906/09/2022 - 09/09/2022
 禮建德集團
(8455)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 拉近網娛
(8172)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 立高控股
(8472)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 創天傳承
(8195)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 生活概念
(8056)
供股:每2股經調整股份供3股,
每股供 $0.04
(參閱28/04/2022,
25/05/2022, 14/06/2022,
16/06/2022, 28/06/2022
及27/07/2022的公告
及28/06/2022的通函)
28/0930/09/2022 - 07/10/2022
 無末期息
(年度:31/3/2022)
無截止過戶日期
 無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 藍港互動
(8267)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 華星控股
(8237)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 港銀控股
(8162)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 樂透互娛
(8198)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 聯旺集團
(8217)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 陸慶娛樂
(8052)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 明樑控股
(8152)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 脈資資源
(8186)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 麥迪森控股
(8057)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 萬成環球控股
(8309)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 民信國際控股
(8456)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 名仕快相
(8483)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 密迪斯肌
(8307)
無末期息
(年度:31/3/2022)
20/09/2022 - 23/09/2022
(為股東週年大會)
 無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 醫匯集團
(8161)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 領智金融
(8163)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 METROPOLIS CAP
(8621)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 彌明生活百貨
(8473)
末期息 $0.006
(年度:31/3/2022)
03/1006/10/2022 - 07/10/2022
 無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 匯思太平洋
(8147)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 民富國際
(8511)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 雅居投資控股
(8426)
中期息 $0.0075
(年度:31/12/2022)
02/0906/09/2022 - 09/09/2022
 MS CONCEPT
(8447)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 南大蘇富特
(8045)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 納尼亞集團
(8607)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 中國新電信
(8167)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 海王英特龍
(8329)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 NEXION TECH
(8420)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
*駿碼科技
(8490)
中期息 $0.0031
(年度:31/12/2022)
22/0824/08/2022 - 26/08/2022
 怡康泰工程集團
(8445)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 遠航港口
(8502)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
*大洋環球控股
(8476)
末期息 $0.033
(年度:31/3/2022)
23/0825/08/2022 - 26/08/2022
 無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 海納星空科技
(8297)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 安悅國際控股
(8245)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*奧傳思維控股
(8091)
無末期息
(年度:31/3/2022)
16/08/2022 - 19/08/2022
(為股東週年大會)
 傲迪瑪汽車
(8418)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 旅橙文化
(8627)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 東方支付集團控股
(8613)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 東方匯財證券
(8001)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 倍搏集團
(8331)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 PACIFIC LEGEND
(8547)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 百利達集團控股
(8179)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 PF GROUP
(8221)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 比優集團
(8053)
末期息 $0.01
(年度:31/3/2022)
29/0903/10/2022 - 06/10/2022
 無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 寶發控股
(8532)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 懶豬科技
(8379)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 萬里印刷
(8385)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 全通控股
(8316)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 量子思維
(8050)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 RAFFAELLOASTRUM
(8333)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 新達控股
(8471)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 德斯控股
(8437)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 羅馬集團
(8072)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 仁德資源
(8125)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 皇璽餐飲集團
(8300)
無末期息
(年度:31/3/2022)
06/09/2022 - 09/09/2022
(為股東週年大會)
 無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 瑞遠智控
(8249)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 莊皇集團公司
(8501)
無末期息
(年度:31/3/2022)
30/08/2022 - 02/09/2022
(為股東週年大會)
 無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 舍圖控股
(8392)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 修身堂
(8200)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 SDM教育
(8363)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 無縫綠色
(8150)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 上海青浦消防
(8115)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 申酉控股
(8377)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 升華蘭德
(8106)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 盛龍錦秀國際
(8481)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 時時服務
(8181)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 倩碧控股
(8367)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 新利軟件
(8076)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 興業新材料
(8073)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 華泰瑞銀
(8006)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 中國生命集團
(8296)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 森浩集團
(8285)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
*智城發展控股
(8268)
無末期息
(年度:31/3/2022)
22/08/2022 - 25/08/2022
(為股東週年大會)
 無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 所羅門環球控股
(8133)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 新百利融資
(8439)
末期息 $0.025
(年度:31/3/2022)
26/08記錄日期: 29/08/2022
下午四時
 無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 智紡國際控股
(8521)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 榮暉控股
(8213)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 國科控股
(8275)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 駿東控股
(8277)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 源想集團
(8401)
無股息
(年度:31/3/2022)
05/09/2022 - 08/09/2022
(為股東週年大會)
 無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 申港控股
(8631)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
*新威工程集團
(8616)
無末期息
(年度:31/3/2022)
16/08/2022 - 19/08/2022
(為股東週年大會)
 無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 超人智能
(8176)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 德寶集團控股
(8436)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 嚐高美集團
(8371)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 賞之味
(8096)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 泰達生物
(8189)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 天時軟件
(8028)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 同景新能源
(8326)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 TL NATURAL GAS
(8536)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 棠記控股
(8305)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 TOPSTANDARDCORP
(8510)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 捷利交易寶
(8017)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 齊家控股
(8395)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 TRUE PARTNER
(8657)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 環球印館
(8448)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 宏海控股集團
(8020)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 弘浩國際控股
(8375)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
*勝利證券
(8540)
中期息 $0.01
(年度:31/12/2022)
18/0822/08/2022 - 24/08/2022
 威誠國際控股
(8107)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
*熒德控股
(8535)
末期息 $0.0050
(年度:31/3/2022)
18/0822/08/2022 - 23/08/2022
 無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 非凡中國
(8032)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 愛達利網絡
(8033)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 WAC HOLDINGS
(8619)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 萬成金屬包裝
(8291)
供股:每1股合併股份供1股,
每股供 $0.3
(參閱14/07/2022及11/08/2022
的公告)
21/0923/09/2022 - 29/09/2022
 無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 萬勵達
(8482)
無股息
(年度:31/3/2022)
30/08/2022 - 02/09/2022
(為股東週年大會)
 無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 富譽控股
(8269)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 威揚酒業控股
(8509)
無中期息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 運興泰集團
(8362)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 惠陶集團
(8238)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 WMCH GLOBAL
(8208)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 維亮控股
(8612)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 盛良物流
(8292)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 縱橫遊控股
(8069)
無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 YEAH YEAH GROUP
(8082)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 易和國際控股
(8659)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 瀛海集團
(8668)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
*英記茶莊集團
(8241)
無末期息
(年度:31/3/2022)
22/08/2022 - 26/08/2022
(為股東週年大會)
 無股息
(截至30/06/2022止3個月)
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 禦德國際控股
(8048)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 裕興科技
(8005)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 浙江永安
(8211)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 正力控股
(8283)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 中華燃氣
(8246)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 紫荊國際金融
(8340)
無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
*百家淘客
(8287)
供股:每2股供1股,每股供 $0.07
(參閱08/08/2022及09/08/2022
的公告)
12/0816/08/2022 - 22/08/2022
 無股息
(截至30/06/2022止6個月)
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期
 紫元元
(8223)
無中期息
(年度:31/12/2022)
無截止過戶日期