dcsimg
證券持有人享有的權益(股息及其他)

日期 : 19/04/2024

下表列出上市發行人就有關股息、現金紅利、紅股、紅利認股權證、以實物方式
分派、供股、向現有股東發售證券及保證/優先享有權利事項所作公佈的撮要資
料。本清單未必盡列所有權益事項,並僅供參考。 閣下應隨時留意上市發行人
不時刊登載有關權益分派事項的詳盡資料(包括條款及條件)的公告及/或公司
通訊。如欲搜尋上市發行人發出的公告及公司通訊,請使用以下網址:
https://www.hkexnews.hk/index_c.htm

備註:在第一個截止過戶日後或在權益分派事項已登載超過一年或以上而沒有更
新進展時,有關資料將被移除。

(*) 適用於在下一個星期(截至2024年4月26日)內開始截止過戶的公司

 證券簡稱
(證券代號)
內容除淨日截止過戶日期
----------------------------------------------------------------------
 亞勢備份
(8290)
無末期息
(年度:31/12/2023)
29/04/2024 - 03/05/2024
(為股東週年大會)
 利駿集團香港
(8360)
無末期息
(年度:31/12/2023)
25/06/2024 - 28/06/2024
(為股東週年大會)
 洢人壹方控股
(8305)
無末期息
(年度:31/12/2023)
08/05/2024 - 13/05/2024
(為股東週年大會)
 亞洲先鋒娛樂
(8400)
無末期息
(年度:31/12/2023)
06/05/2024 - 10/05/2024
(為股東週年大會)
 阿仕特朗金融
(8333)
無股息
(年度:31/12/2023)
28/05/2024 - 31/05/2024
(為股東週年大會)
 ATLINKS
(8043)
無股息
(年度:31/12/2023)
07/05/2024 - 10/05/2024
(為股東週年大會)
 AV策劃推廣
(8419)
無末期息
(年度:31/12/2023)
28/05/2024 - 31/05/2024
(為股東週年大會)
 百應控股
(8525)
無股息
(年度:31/12/2023)
24/06/2024 - 27/06/2024
(為股東週年大會)
 基地錦標集團
(8460)
供股:每1股供3股,
每股供0.12港元
24/0528/05/2024 - 03/06/2024
 濱海泰達物流
(8348)
末期息人民幣0.02元
(年度:31/12/2023)
將會公布
*寶燵控股
(8601)
無末期息
(年度:31/12/2023)
23/04/2024 - 26/04/2024
(為股東週年大會)
 耀星科技集團
(8446)
無股息
(年度:31/12/2023)
13/06/2024 - 18/06/2024
(為股東週年大會)
 中國金典集團
(8281)
末期息人民幣0.0038元
(年度:31/12/2023)
28/0530/05/2024 - 31/05/2024
*長安仁恒
(8139)
無末期息
(年度:31/12/2023)
20/04/2024 - 20/05/2024
(為股東週年大會)
 中國來騎哦
(8039)
無末期息
(年度:31/3/2023)
無截止過戶日期
 中國口腔產業
(8406)
無末期息
(年度:31/12/2023)
18/06/2024 - 21/06/2024
(為股東週年大會)
 中國蜀塔
(8623)
無股息
(年度:31/12/2023)
28/05/2024 - 31/05/2024
(為股東週年大會)
 CLASSIFIED GP
(8232)
無末期息
(年度:31/12/2023)
18/06/2024 - 21/06/2024
(為股東週年大會)
 基石金融
(8112)
無末期息
(年度:31/12/2023)
07/05/2024 - 10/05/2024
(為股東週年大會)
 中國創意控股
(8368)
無股息
(年度:31/12/2023)
08/05/2024 - 13/05/2024
(為股東週年大會)
 加幂科技
(8198)
無股息
(年度:31/12/2023)
07/05/2024 - 10/05/2024
(為股東週年大會)
 大豐港
(8310)
無末期息
(年度:31/12/2023)
10/05/2024 - 16/05/2024
(為股東週年大會)
 直通電訊
(8337)
無末期息
(年度:31/12/2023)
03/06/2024 - 06/06/2024
(為股東週年大會)
 天平道合
(8403)
無股息
(年度:31/12/2023)
17/05/2024 - 24/05/2024
(為股東週年大會)
 未來數據集團
(8229)
無末期息
(年度:31/12/2023)
13/06/2024 - 18/06/2024
(為股東週年大會)
 智傲控股
(8282)
無末期息
(年度:31/12/2023)
30/04/2024 - 06/05/2024
(為股東週年大會)
 環球數碼創意
(8271)
無末期息
(年度:31/12/2023)
21/05/2024 - 24/05/2024
(為股東週年大會)
 靖洋集團
(8257)
無末期息
(年度:31/12/2023)
21/06/2024 - 26/06/2024
(為股東週年大會)
 駿傑集團控股
(8188)
末期息0.05港元
(年度:31/12/2023)
28/0530/05/2024 - 31/05/2024
 裕程物流
(8489)
無末期息
(年度:31/12/2023)
27/05/2024 - 31/05/2024
(為股東週年大會)
 國恩控股
(8121)
供股:每1股新股供2股,
每股供1.04港元
20/0822/08/2024 - 28/08/2024
 恒智控股
(8405)
末期息0.04港元
(年度:31/12/2023)
17/0521/05/2024 - 23/05/2024
 揚宇科技
(8113)
無末期息
(年度:31/12/2023)
16/05/2024 - 22/05/2024
(為股東週年大會)
 HM INTL HLDGS
(8416)
末期息0.02港元
(年度:31/12/2023)
14/0517/05/2024 - 22/05/2024
 靛藍星
(8373)
無股息
(年度:31/12/2023)
14/06/2024 - 20/06/2024
(為股東週年大會)
 駿高控股
(8035)
無末期息
(年度:31/12/2023)
18/06/2024 - 21/06/2024
(為股東週年大會)
 交大慧谷
(8205)
無末期息
(年度:31/12/2023)
21/05/2024 - 20/06/2024
(為股東週年大會)
 K W NELSON GP
(8411)
無末期息
(年度:31/12/2023)
04/06/2024 - 07/06/2024
(為股東週年大會)
 僑洋國際控股
(8070)
無末期息
(年度:31/12/2023)
06/06/2024 - 13/06/2024
(為股東週年大會)
 高奧士國際
(8042)
無末期息
(年度:31/12/2023)
10/05/2024 - 16/05/2024
(為股東週年大會)
 立高控股
(8472)
無末期息
(年度:31/12/2023)
02/05/2024 - 07/05/2024
(為股東週年大會)
 傳承教育集團
(8195)
紅股:10股送1股
(年度:31/3/2023)
將會公布
 藍港互動
(8267)
無末期息
(年度:31/12/2023)
18/06/2024 - 21/06/2024
(為股東週年大會)
 華星控股
(8237)
無末期息
(年度:31/12/2023)
28/05/2024 - 31/05/2024
(為股東週年大會)
 明樑控股
(8152)
無末期息
(年度:31/12/2023)
27/05/2024 - 30/05/2024
(為股東週年大會)
 名仕快相
(8483)
特別股息0.005625港元
(年度:31/12/2023)
19/0621/06/2024 - 24/06/2024
 加和國際控股
(8513)
無末期息
(年度:31/12/2023)
21/05/2024 - 24/05/2024
(為股東週年大會)
 METROPOLIS CAP
(8621)
無末期息
(年度:31/12/2023)
06/05/2024 - 10/05/2024
(為股東週年大會)
 雅居投資控股
(8426)
末期息0.00625港元
(年度:31/12/2023)
16/0520/05/2024 - 23/05/2024
 NEXION TECH
(8420)
無末期息
(年度:31/12/2023)
07/05/2024 - 10/05/2024
(為股東週年大會)
 駿碼半導體
(8490)
無末期息
(年度:31/12/2023)
29/05/2024 - 03/06/2024
(為股東週年大會)
 遠航港口
(8502)
無末期息
(年度:31/12/2023)
24/05/2024 - 29/05/2024
(為股東週年大會)
 旅橙文化
(8627)
無末期息
(年度:31/12/2023)
21/05/2024 - 27/05/2024
(為股東週年大會)
 圓美光電
(8311)
無末期息
(年度:31/12/2023)
13/06/2024 - 18/06/2024
(為股東週年大會)
 品創控股
(8066)
無末期息
(年度:31/12/2023)
14/06/2024 - 19/06/2024
(為股東週年大會)
 新達控股
(8471)
無末期息
(年度:31/12/2023)
07/05/2024 - 10/05/2024
(為股東週年大會)
 REPUBLIC HC
(8357)
無末期息
(年度:31/12/2023)
18/06/2024 - 21/06/2024
(為股東週年大會)
 盛龍錦秀國際
(8481)
無末期息
(年度:31/12/2023)
21/05/2024 - 24/05/2024
(為股東週年大會)
 新利軟件
(8076)
無股息
(年度:31/12/2023)
28/05/2024 - 03/06/2024
(為股東週年大會)
 星亞控股
(8293)
供股:每1股供2股,每股供
0.10港元
24/0528/05/2024 - 03/06/2024
 中國生命集團
(8296)
無末期息
(年度:31/12/2023)
18/06/2024 - 21/06/2024
(為股東週年大會)
 森浩集團
(8285)
無末期息
(年度:31/12/2023)
17/06/2024 - 20/06/2024
(為股東週年大會)
 智紡國際控股
(8521)
無末期息
(年度:31/12/2023)
28/05/2024 - 31/05/2024
(為股東週年大會)
 德寶集團控股
(8436)
無末期息
(年度:31/12/2023)
06/05/2024 - 10/05/2024
(為股東週年大會)
*捷利交易寶
(8017)
特別股息0.018港元
23/0425/04/2024 - 26/04/2024
 TRUE PARTNER
(8657)
無末期息
(年度:31/12/2023)
16/05/2024 - 21/05/2024
(為股東週年大會)
 弘浩國際控股
(8375)
無末期息
(年度:31/12/2023)
13/05/2024 - 17/05/2024
(為股東週年大會)
 勝利證券
(8540)
末期息0.005港元
(年度:31/12/2023)
05/0607/06/2024 - 11/06/2024
 愛達利網絡
(8033)
末期息0.01港元
(年度:31/12/2023)
將會公布
 立橋證券控股
(8350)
無末期息
(年度:31/12/2023)
11/06/2024 - 14/06/2024
(為股東週年大會)
 榮豐集團亞洲
(8526)
無末期息
(年度:31/12/2023)
31/05/2024 - 06/06/2024
(為股東週年大會)
 WMCH GLOBAL
(8208)
無股息
(年度:31/12/2023)
11/06/2024 - 14/06/2024
(為股東週年大會)
 維亮控股
(8612)
無末期息
(年度:31/12/2023)
25/06/2024 - 28/06/2024
(為股東大會)
 悟喜生活
(8148)
供股:每1股經調整股份供2股,
每股供0.12港元
21/0625/06/2024 - 02/07/2024
 易和國際控股
(8659)
無末期息
(年度:31/12/2023)
28/05/2024 - 31/05/2024
(為股東週年大會)
 瀛海集團
(8668)
無末期息
(年度:31/12/2023)
07/05/2024 - 10/05/2024
(為股東週年大會)
 浙江永安
(8211)
無末期息
(年度:31/12/2023)
15/05/2024 - 14/06/2024
(為股東週年大會)
 紫荊國際金融
(8340)
供股:每1股供5股,
每股供0.120港元
11/0613/06/2024 - 19/06/2024
 紫元元
(8223)
無末期息
(年度:31/12/2023)
28/05/2024 - 31/05/2024
(為股東週年大會)